CONTACT US

TAN DONG QUANG TRADING CO., LTD

  •   40 Ba Huyen Thanh Quan, Q.3, HCMC.VN

  •   8428 – 6290 8801 , 8428-22111500

  •   Fax: 8428 – 6290 7400

  •   tdqsy@tandongquang.com.vn, info@fabric.com.vn

  •   Web: www.tandongquang.com.vn, www.fabric.com.vn.

Customer information

02862908801